ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА КАРБ

Клубът за академични реформи в България
е основан на 5 юли 2011 г
по инициатива на Лазарин Лазаров, дхн
и е регистриран като юридическо лице -
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
с Решение Ф.Д. №233/2014 на СГС,
вписано в Централния регистър на МП
и БУЛСТАТ.
Председател на регистрирания Клуб е
проф. дмн Емил Хорозов, чл.кор. на БАН.


Нашата мисия:

Българската академична наука навлезе в дълбока криза след дългогодишния тоталитарен период. Съществена причина се оказват напълно погрешните популистки законови промени, извършени наред с деполитизацията на БАН и университетите в началото на прехода. Те доведоха до затворено самоуправление на научните организации с популистка изборност „отдолу-нагоре” и практически лишаване на държавата от възможности за намеса в организацията и управлението им. С навлизането на пазарната икономика академичните организации започнаха все повече да служат ‘на себе си’, а не на обществото. Затвърди са порочно схващане че държавата е длъжна да субсидира науката и висшето образование, но не и да ги управлява. Вместо да намалят, популисткият бюрократизъм, конфликтите на интереси и корупцията в системата за оценка на учените и присъждане на научни степени и звания се разшириха. Създадени бяха многобройни, нови, чисто образователни ВУЗ-ове с претенциозното име университети. Много български учени напуснаха страната, а останалата по-млада генерация, като цяло, е далеч под изискванията, съществуващи в напредналите страни. Оказа се, че всяка промяна на ‘статуквото’ би засегнала интересите не само на управляващата научна номенклатура, но и на цялата научна общност. Това обстоятелство, както и незаинтересоваността на политиците, доведоха до липса или имитация на реформи.

Мисията на КАРБ е да обедини усилията на български учени в чужбина и учени в страната с доказана компетентност и независимост (необвързаност с административни постове и длъжностна подчиненост) в пропагандиране на необходимостта от принципни и безкомпромисни реформи в българската наука и висше образование; да популяризира необходимостта държавата да влезе в ролята си на организатор и управител на публичните академични институции; да популяризира аргументирани становища и предложения за същността на необходимите реформи; да популяризира съвременната оценка на учените и въвеждане на тази база на рейтингова система система за българските учени.