Какъв клуб е КАРБ?

На български учени с опит, които

 1. са разбрали същността, вътрешните закони на науката и принципите на нейното управление;
 2. познават академичната наука в напредналите страни;
 3. съзнават спешната необходимост от преустройство на организацията и управлението на българската академична наука (БАН и университетите);
 4. знаят какви безкомпромисни, принципни реформи са необходими;
 5. НЕ СЕ СТРАХУВАТ да се опълчат срещу сега управляващата научна и политическа номенклатура, която се мъчи с нокти и зъби да запази статуквото;
 6. мотивирани са не от недоволство, а от принципи;
 7. са НЕЗАВИСИМИ – нямат постове и привилегии, които биха могли да загубят.

Нашите цели:

 • Прокламиране на необходимостта и съдействие за провеждането на реформи в науката и висшето образование с цел модернизиране на структурата и управлението им;
 • Пропагандиране на успешните модели за управление на висши училища и научни организации;
 • Законово въвеждане на национална рейтингова система за атестация на учените, съобразена със съвременното научно оценяване в развитите страни;
 • Издигане ролята и значението на научно-образователната степен „доктор” като критерий за научна квалификация.