ВСТЪПИТЕЛНА  КАРТА

за членство в Клуба за академична реформа в България (КАРБ)

 

 

 

1.     Име и презиме................................................................................................................................

 

2.     Адрес................................................................................................................................................

 

3.     Месторабота.....................................................................................................................................

 

4.     Телефони:........................................................................................................................................

 

5.     Е-майл:.............................................................................................................................................

 

6.     Област на научни интереси........................................................................................................

 

7.     Научно-образователна степен ‘доктор’ – година на получаване и институция

 

...........................................................................................................................................................

 

8.     Научна степен ‘доктор на науките’ – година на получаване и институция

 

............................................................................................................................................................

 

9.     Български и чуждестранни научни отличия

 

............................................................................................................................................................

 

 

10.  Декларирам че съм съгласен(на) с уставната цел на Клуба, а именно 'Прокламиране на необходимостта и съдействие за провеждането на реформи в науката и висшето образование', които да включват:

·         преустройство на самоуправлението на университетите и  БАН с оглед държавно и обществено участие в органите на управление;

·         законово въвеждане на национална рейтингова система за атестация на учените, , съобразена със съвременното научно оценяване в развитите страни;

·         издигане ролята и значението на научно-образователната степен „доктор” като критерий за научна квалификация,

и ще работя за тяхното осъществяване.

 

11.  Платен встъпителен членски внос от .................. лв  (минимум 20 лв)


 

12.  Подпис                                                                               13.      Дата

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Версия за печат