УСТАВ

на КЛУБ ЗА АКАДЕМИЧНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ (КАРБ)

 

 

  1. Наименование

Наименованието на сдружението е Клуб за академична реформа в България (КАРБ) 

 

  1. Статут

Клубът за академични реформи в България е Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност 

 

  1. Седалище

Седалището на Сдружението е в гр. София с адресът на управление: гр. София, ж.к. Люлин 2, бл. 222, вх. Ж, ап. 109. ПК 1336

 

  1. Срок на действие

Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие

 

  1. Предмет на дейността

Предметът на дейността на Сдружението е развитие и утвърждаване на науката и образованието в България

 

  1. Основни цели на Сдружението

Сдружението си поставя следната основна цел:
Прокламиране на необходимостта и съдействие за провеждането на реформи в науката и висшето образование, с цел модернизиране на структурата и управлението им. Пропагандиране на успешните модели за управление и функциониране на висши училища и научни институции в света. Поддържане на образованието и науката на съвременно ниво като се следят световните тенденции. Подпомагане на развитието на младите учени и стимулиране на учащите се в научните направления.

 

  1. Средства за постигане на целите на Сдружението

За постигането на целите Сдружението си поставя следните задачи:
- законово въвеждане на национална рейтингова система за атестация на учените, съобразена със съвременното научно оценяване в развитите страни и стимулиране на публикационната активност на нейна основа;
- Изготвяне (възлагане на подходящ изпълнител) и стопанисване на Наукометрична база данни за учените в България;
- Публични обсъждания на Проекти за нови закони, които регулират висшето образование, науката, научното финансиране и др. Това включва и проекти, съставени от сдружението;
- Издателска дейност;
- Участие, разработване, кандидатстване и реализиране на национални и международни проекти и програми с цел развитие и утвърждаване на науката и висшето образование в България и получаване на финансови средства.

 

  1. Членство.

8.1.  Членове на Клуба могат да бъдат български и чуждестранни физически лица отговарящи на следните условия:

       - да притежават научната степен ‘доктор на науките’ или научнообразователната степен ‘доктор’,

       - да декларират съгласието си и готовността си да работят за изпълнението на уставните цели на Клуба,

       

8.2 Членовете на Клуба се приемат на общи събрания на Клуба с явно гласуване с повече от 1/2 мнозинство.

 

8.3. Членовете на Клуба са длъжни:

        - да внесат встъпителен членски внос в желан от тях размер при минимална долна граница от 20 лв.

        - да попълнят встъпителна членска карта и представят своята CV за уеб-сайта на клуба

        - да плащат редовен годишен членски внос от 40 лв на година

        - да изпълняват решенията на общите събрания и да участват в дейността на Клуба .

8.4. Членството се прекратява:

        - автоматично при неплащане на годишен членски внос за повече от две календарни години

        - с решение на общо събрание взето с повече от 1/2 мнозинство.

 

      9.  Органи на управление

9.1.Върховен орган за управление на Клуба е Общо събрание, чиято компетентност включва:
- Приема, изменя и допълва Устава;
- Избира и освобождава Управителен съвет на Клуба
- Избира и освобождава Председател на Клуба
- Приема и изключва членовете;
- Взема решения по отношение на дейността
- Приема годишния доклад за дейността и финансов отчет представени от Управителния съвет
- Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.

Общото събрание се свиква с писмена покана до членовете, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане.
Редовно общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно и не по-късно от два месеца след края на финансовата година. Кворум е налице ако присъстват повече от половината от всички членове.
Извънредно Общото събрание се свиква регулярно от Председателя на Клуба, както и по искане на една трета от членовете, и се провежда ако присъстват повече от 1/2 от членовете на Клуба.
За заседанията се води протокол.
Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а по отношение на изменения в Устава, както и за преобразуване или прекратяване на Сдружението - с 2/3 мнозинство.

 

9.2.Колективен управителен орган на Клуба е 5-членен Управителен съвет. Председателят на УС e председател на Клуба.

Управителният съвет:
- Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание
- Формулира задачи за изпълнение съгласно целите на Клуба и координира изпълнението им.
- Изготвя и представя на общото събрание годишен доклад за дейността и финансов отчет.
- Управлява имуществото на Сдружението.
- Осигурява воденето на протоколна книга за дейността на Клуба.
- Организира вписванията и контролира уеб-страницата на Клуба
- Урежда имуществените взаимоотношения при прекратяване на Клуба и неговата ликвидация.

9.3.Председателят на Клуба:
- Организира работата на Управителния съвет и осигурява изпълнението на решенията му
- Представлява Клуба като сдружение-юридическо лица.

 

  1. Имущество

Средствата за набиране на имущество на сдружението се набират от
- встъпителни и редовни членски вноски,
- дарения,
- акции (коктейли, тържества и др.п.) за набиране на средства,
- публицистична и издателска дейност
- изпълнение на проекти по обществени поръчки, национални и международни програми
- държавни и европейски субсидии.